Distance Sales Contract

 

1- TARAFLAR

1.1 ARACI

ÜNVANI: VİCTORİAN ANTİQUE MÜZAYEDE AYŞE AVCI

ADRESİ: Kazım Özalp Mahallesi Gaziosmanpaşa Semti Rabat Sok. No:27/9 Çankaya/Ankara

TELEFON: +90 507 690 07 80     

1.2 SATICI:   / 1.3 ALICI   / ADI SOYADI:   / ADRESİ:   / TELEFON:   / ÜYE NUMARASI:

 

2- SÖZLEŞME KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, alıcının, aracılık hizmeti sunan VİCTORİAN ANTİQUE’den elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

3- ÜRÜN

İşbu mesafeli satış sözleşmesi konusu ürün, ödeme ve teslim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Ürün:   / Ürün numarası:   / Adet:   / Satış fiyatı(+KDV):   / Aracı Komisyonu:   / Kargo Bedeli:   / TOPLAM:   /

Ödeme şekli:   / Teslimat Adresi:   / Teslim edilecek kişi:   / Fatura Adresi:   / Sipariş Tarihi:

4- GENEL HÜKÜMLER

4.1 – Alıcı, VİCTORİAN ANTİQUE MÜZAYEDE AYŞE AVCI Firmasına ait www.victorianmuzayede.com,  alan adlı internet sitesinde satışa arz edilen mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin www.victorianmuzayede.com alan adlı internet sitelerinde belirtilen ve yukarıda yer alan satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.2 Mesafeli satış sözleşmesine konu ürün/ürünler, şehir içi teslimlerde 7 gün, şehir dışı teslimlerde 14 gün içinde, her halde yasa ve yönetmeliklerle belirlenen yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

İşbu teslim süresi ilgili ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin yapılması tarihinden itibaren başlayacaktır.

4.3 Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden VİCTORİAN ANTİQUE sorumlu tutulamaz.

4.4 Kargo firmasının, ürünü Alıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün Alıcı’ya teslim edilememesinden veya geç teslim edilmesinden dolayı VİCTORİAN ANTİQUE sorumlu tutulamaz.

4.5 VİCTORİAN ANTİQUE, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde edimini ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6 Alıcı, ürünü/ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe/ürünlerde kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü/ürünleri kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur.

4.7 Mesafeli satış sözleşmesine konu ürün/ürünlerin teslimatı için işbu mesafeli satış sözleşmesinin elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün/ürünlerin bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.

Satın alınan ürünlere ilişkin ödeme pay-pal, kredi kartı veya havale/EFT yoluyla peşin olarak, alıcı tarafından gerçekleştirilir.

Alıcı satış bedelinin tamamını, Katma Değer Vergisi’ni (KDV) ve aracı şirket komisyonunu(+KDV) ödediği anda VİCTORİAN ANTİQUE’in ürünü teslim yükümlülüğü doğacaktır. Herhangi bir nedenle ürünün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, VİCTORİAN ANTİQUE ürünün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.8 Mesafeli satış sözleşmesine konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin Alıcı tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, Alıcı ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün/ürünlerin teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, Alıcı’ya aittir.

Alıcı, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde VİCTORİAN ANTİQUE’den hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.9.Alıcı, Sözleşme konusu ürünün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından VİCTORİAN ANTİQUE’e ödenmemesi halinde, Alıcı Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri Alıcı’ya ait olacak şekilde VİCTORİAN ANTİQUE’e iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10 Alıcı tarafından, mesafeli satış sözleşmesine konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin ‘hesaba yatırma’ şeklinde yapılması durumunda, ürünün/ürünlerin bedelinin işbu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde Alıcı’ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde VİCTORİAN ANTİQUE’e bildirmeyi ve VİCTORİAN ANTİQUE tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

4.11 Alıcı ve VİCTORİAN ANTİQUE işbu mesafeli satış sözleşmesinin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12 Taraflar işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.13 18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler VİCTORİAN ANTİQUE’den alışveriş yapamaz.

4.14 İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri Taraflarca okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu Sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

5- CAYMA HAKKI

5.1 Alıcı, işbu Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin işbu Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Alıcı’nın, cayma hakkını kullanabilmesi için, bu süre içinde VİCTORİAN ANTİQUE’e bildirimde bulunması şarttır.

Alıcı’nın cayma hakkının kullanılabilmesi için ürüne zarar gelmemiş olması kaydıyla VİCTORİAN ANTİQUE'e iletişim bilgileri vasıtasıyla yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır.

İşbu bildirim iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta yoluyla olabilir.

Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında VİCTORİAN ANTİQUE’in zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

5.2 Cayma hakkı bildiriminin VİCTORİAN ANTİQUE’e ulaşmasını takiben VİCTORİAN ANTİQUE bildirimin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI ile paylaşacak ve bildirimin ulaşma tarihini takiben de 14 (on dört) gün içinde VİCTORİAN ANTİQUE cayma hakkına konu ürünün/ürünlerin bedelini ödeme şekline uygun bir şekilde Alıcı’ya iade edecektir.

 

6- CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI

27.11.2014 tarihli 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ uyarınca;

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler ,

bakımından cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.